Where to Eat: Ethiopian

Elilly
1529 Pierce Street
Sioux City, Iowa 51105